This project is read-only.
Dự án quản lý bán hàng
- Đây là dự án phần mềm quản lý bán hàng do có sự tham gia của 2 người :
1. Huỳnh Kim Thảo
2. Pham Hải Ninh
- Mục tiêu của dự án: Làm ra 1 sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh với đủ các tính năng đáp ứng cho việc quản lý 1 của hàng bán lẻ như nhập hàng,xuất hàng, tính doanh thu, lợi nhuận theo dõi tồn kho...

Last edited Nov 7, 2014 at 1:33 AM by huynhkimthao, version 3